ON AIR
od 18:00 Lista Przebojów Muzyki Filmowej zaprasza: Jadwiga Polus

REGULAMIN
Konkursu „Bo wARTo! 2019"

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady konkursu pn.: "Bo w ARTo! 2019" (dalej: „Konkurs").

2.    Organizatorem Konkursu jest nadawca programu radiowego pn. RMF Classic spółka OPERA FM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 128118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS w Krakowie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000.000 zł, NIP: 677-18-65-178 (dalej: „Organizator").


3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 9 marca 2020 r. (dalej: "Okres Konkursu").

4.    Poza postanowieniami zawartymi w Zasadach, obowiązywać będą również ewentualne komunikaty i informacje w sprawie Konkursu pochodzące od Organizatora podawane na stronie www.rmfclassic.pl, lub na antenie Radia RMF Classic.

5.    Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

6.    Pracownicy Organizatora i Fundatora jak również spółek należących do grupy spółek RMF i podmiotów od nich zależnych i/lub ich osób, związanych z Konkursem oraz ich oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, nie są uprawnieni do wzięcia udziału
w Konkursie, a ich zgłoszenie do Konkursu będzie nieważne.

7.    Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, (dalej: „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wybór 10 zgłoszeń zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.


Zasady prowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu

1.    Konkurs polega na wyłonieniu lokalnego (dzielnica, miasto, wieś), młodego animatora kultury (dalej: „Animator”)  działającego w małych ośrodkach, który tworzy ambitne projekty, wykazuje się pomysłowością, osobistym zaangażowaniem w tworzenie tzw. oferty kulturalnej „na wysokim poziomie”. Przy typowaniu nominacji  zakładamy interdyscyplinarność – nie ograniczamy formuły.
2.    Animator w dniu 9 marca 2020r. nie może ukończyć 39 lat.
3.    Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 19 stycznia 2020r. wyłącznie przez stronę internetową  Organizatora www.rmfclassic.pl na pośrednictwem specjalnej formatki (dalej: „Formatka”).
4.    W Formatce należy wpisać następujące dane:
a)    Imię i nazwisko zgłaszanego Animatora;
b)    nazwa instytucji w której działa Animator;
c)    uzasadnienie zgłoszenia (osiągniecia/za co);
d)    imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu kontaktowego.

5.    W okresie od 19 stycznia 2020r. najpóźniej do dnia 1 lutego 2020r. Komisja dokona wyboru nie więcej niż 10 zgłoszeń, w tym celu Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń. W celu wyłonienia maksymalnie dziesięciu (10) najciekawszych zgłoszeń Komisja kierować się będzie  w szczególności następującymi kryteriami:
- wiek Animatora
- okres działalności
- ocena merytoryczna: kreatywność, innowacyjność, walory artystyczne, edukacyjne, społeczne
- cele działań i ich efekty
- forma i sposób realizacji projektów

6.    Wyniki nominacji Animatorów zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r. na stronie internetowej Organizatora poświęconej Konkursowi.

7.    W trakcie wyłaniania Animatorów Organizator skontaktuje się z wybranymi Animatorami w celu m.in.:
a)    Uzyskania zgody na udział w Konkursie,
b)    Uzyskania materiałów (zdjęcia, filmy, nagrody, itp.) którymi mogą się pochwalić w kwestii swojej działalności w kulturze,

8.    Po wyłonieniu Animatorów Organizator na stronie internetowej poświęconej Konkursowi opublikuje w okresie najpóźniej do dnia 10 lutego 2020r. sylwetki Animatorów wraz z materiałami o nich oraz ich działalności.

9.    W celu wyłonienia zwycięskiego zgłoszenia (Animatora) Organizator powoła Jury w skład którego wejdą profesjonalni menadżerowie kultury, ludzie sztuki działający na rzecz rozwoju kultury oraz inni znani działacze społeczni.

10.    Jury wyłoni zwycięskiego Animatora (dalej: „Zwycięzca”) do dnia  25 lutego 2020r.

11.    Ogłoszenie Zwycięzcy oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas 10 gali finałowej plebiscytu „MocArty RMF Classic 2019”, która odbędzie się w dniu
9 marca 2020r. w Restauracji „Concept 13” przy ulicy Brackiej 9 w Warszawie. (zwanej dalej: „Galą”).

12. Nagrodę w Konkursie stanowi statuetka „MocArta” oraz czek na kwotę stanowiącą równowartość 10. 000 EURO.
13.    W/w nagroda stanowi kwotę brutto, od której zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.

14.    Animatorzy, którzy zostali wybrani do finału otrzymają nagrodę RMF Classic w postaci jednoosobowego zaproszenia na Galę w dniu 9 marca 2020r. w Restauracji „Concept 13” przy ulicy Brackiej 9 w Warszawie.


Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli OPERA FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Konkursu i prawa do nagrody. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu oraz marketingu i promocji Konkursu i Organizatora. Administrator upoważniony jest do przekazania danych osobowych Zwycięzców w Konkursie w celu realizacji prawa do Nagrody Głównej i Nagrody Pocieszenia.
3.    Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Konkursu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy wskazane w tych przepisach.
4.    Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu:
- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k. , al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.
5.    Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować korespondencyjnie na adres Organizatora podany w Regulaminie lub droga elektroniczną na adres email: iod@gruparmf.pl
6.    Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.


Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni roboczych i udziela odpowiedzi pisemnej na adres podany przez składającego reklamację.

2.    Postanowienia Regulaminu podlegają wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a Uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w zakresie ewentualnych sporów dotyczących Konkursu.