Warunki świadczenia usług elektronicznych w serwisie Rmfclassic.pl
 1. Definicje:
 • OPERA FM - oznacza OPERA FM sp. z o.o. : Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, KRS 0000128118; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł; NIP 677-18-65-178; REGON 351297293.
 • Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 • Portal rmfclassic.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez OPERA FM, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez OPERA FM i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
 • Partner - oznacza podmiot współpracujący z OPERA FM.
 • Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu rmfclassic.pl i/lub Usług.
 • Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:
  • Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych serwisów tematycznych Portalu rmfclassic.pl lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi streamingu audio;
  • Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu rmfclassic.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).
 • Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu rmfclassic.pl i zakres odpowiedzialności OPERA FM.
  • Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniane są przez OPERA FM, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W przypadku, gdy określone serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego serwisu.
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
  • Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.
 • Warunki techniczne
  • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • hardware,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
  • OPERA FM zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu rmfclassic.pl, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 • Prawa i obowiązki Użytkowników
  • Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu rmfclassic.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  • Zakazane jest korzystanie z Portalu rmfclassic.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: OPERA FM sp. z o.o. : Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.
  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez OPERA FM.
 • Odpowiedzialność OPERA FM
  • OPERA FM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu rmfclassic.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
  • OPERA FM zastrzega, że korzystanie z Portalu rmfclassic.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  • OPERA FM nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu rmfclassic.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu rmfclassic.pl sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
  • OPERA FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu rmfclassic.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
  • OPERA FM nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu rmfclassic.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  • OPERA FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu rmfclassic.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 • Prawa własności intelektualnej
  • Przyjęty w na stronach Portalu rmfclassic.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
  • Portal rmfclassic.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
  • Treści udostępniane na stronach Portalu rmfclassic.pl mogą być opatrzone znakiem "Copyright © 1990-2013 OPERA FM. Wszystkie prawa zastrzeżone"
  • Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, OPERA FM udostępnia na stronach Portalu rmfclassic.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
  • Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu rmfclassic.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
  • Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu rmfclassic.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
  • Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu rmfclassic.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
  • Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu rmfclassic.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody OPERA FM poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  • Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu rmfclassic.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu rmfclassic.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  • Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu rmfclassic.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają OPERA FM niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 • Ochrona prywatności
  • OPERA FM gwarantuje Użytkownikom Portalu rmfclassic.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  • OPERA FM w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  • W ramach świadczenia niektórych Usług OPERA FM zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
  • OPERA FM zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  • OPERA FM gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa
 • Ochrona danych osobowych
  • OPERA FM zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez OPERA FM zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest OPERA FM. OPERA FM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z OPERA FM, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • OPERA FM przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
  • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez OPERA FM.
  • OPERA FM zastrzega, że w przypadku zgłaszania OPERA FM problemów związanych z korzystaniem z Portalu rmfclassic.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa OPERA FM do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 • Postanowienia końcowe
  • Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
  • OPERA FM zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu rmfclassic.pl w formach stosowanych w Internecie.
  • OPERA FM zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
  • Korzystanie przez Użytkownika z Portalu rmfclassic.pl i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu rmfclassic.pl.

  Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

  Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

  Aplikacja mobilna RMF Classic