Najpiękniejsza muzyka na Święta
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady plebiscytu pn.: "Najpiękniejsza muzyka na Święta – świąteczny plebiscyt RMF Classic" (dalej: "Plebiscyt").
2. Organizatorem Plebiscytu (zwanym dalej: "Organizatorem") jest OPERA FM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 128118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS w Krakowie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000.000 zł, NIP: 677-18-65-178 (dalej: "RMF Classic").
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia 25 grudnia 2019 r. (dalej: "Okres Plebiscytu").
4. Plebiscyt zostanie ogłoszony na antenie RMF Classic. W ogłoszeniu zostanie podana m.in. informacja o adresie strony internetowej (tj. www.rmfclassic.pl), za pośrednictwem której należy głosować w Plebiscycie (dalej: "Strona Plebiscytu").
5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązywać będą również ewentualne komunikaty i informacje w sprawie Plebiscytu pochodzące od Organizatora podawane na antenie RMF Classic lub na Stronie Plebiscytu.

Zasady i warunki uczestnictwa w Plebiscycie

6. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą zostać pracownicy Organizatora, Wydawnictwa Bauer sp. z o.o. sp.k., Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k., Multimedia sp. z o.o., Grupy RMF sp. z o.o. sp.k. oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
7. Uczestnikiem Plebiscytu zostaje osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Plebiscytu.
8. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się takie, które zawiera prawdziwe dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz został oddany głos na utwór zgodnie z punktem 13 Regulaminu.
9. Udział w Plebiscycie i związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych w formularzu powoduje nieważność zgłoszenia i głos nie zostaje zaliczony do Plebiscytu.
10. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
11. Zgłoszenie do Plebiscytu jest bezpłatne.

Zasady prowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu

12. Do tytułu Zwycięzcy „Najpiękniejszej Muzyki na Święta" kandydują utwory o charakterze bożonarodzeniowym, które zostały nominowane przez Redakcję RMF Classic oraz zostały zaprezentowane na specjalnie przygotowanej dla celów Plebiscytu podstronie internetowej.
13. Tytuł Zwycięzcy „Najpiękniejszej Muzyki na Święta" otrzyma utwór, który w głosowaniu od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia 25 grudnia 2019 r. za pośrednictwem Strony Plebiscytu zdobędzie łącznie największą liczbę głosów.
14. Głosowanie odbywa się poprzez moduł głosowania oraz formularz zgłoszeniowy umieszczony na Stronie Plebiscytu. Głosowanie trwa do 25 grudnia 2019 r. do godz. 23.59. Uczestnicy Plebiscytu mają możliwość oddania głosu na jeden z dostępnych utworów poprzez zaznaczenie oraz wypełnienie wymaganych danych osobowych. Każdy z uczestników ma możliwość oddania ( w sumie) 10 głosów z jednego adresu e-mail. W Plebiscycie brane będą pod uwagę zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane. Uzasadnienie wyboru jest dobrowolne.
15. Wynik Plebiscytu zostanie ogłoszony na antenie RMF Classic 26 grudnia 2019 r. po godz.18:00.

Nagrody dla Uczestników Plebiscytu

16. Spośród wszystkich Uczestników którzy wzięli udział w głosowaniu na „Najpiękniejszą Muzykę na Święta” Organizator wylosuje w dniu 26 grudnia 2019 r. 15 osób, które nagrodzi nagrodami Plebiscytu.
17. Nagrodami Plebiscytu jest:
a) 15 sztuk – wież Blaupunkt MS40BT (wartość jednostkowa nagrody 435 zł brutto)
18. Pierwsze piętnaście wylosowanych osób otrzymuje wieże Blaupunkt MS40BT a 10 pozostałych osób zestawy upominków RMF Classic.
19. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę Plebiscytu.
20. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
21. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie Uczestnikowi realizacji prawa do nagrody z powodu zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, działań osób trzecich, którym, pomimo dołożenia należytej staranności przez Stronę, nie można było zapobiec lub innych przejawów siły wyższej.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania prawa do Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestnika.
24. Po losowaniu Organizator skontaktuje się w laureatami w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody. Nieprzekraczalny termin wydania nagród to 28 lutego 2020 r. Po tym okresie nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
25. W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (w szczególności z powodu podania nieprawidłowego adresu wysyłki), nieodebrania przez zwycięzcę nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w regulaminie, zwycięzca traci prawo do danej nagrody.
26. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie.

Ogłoszenie osób nagrodzonych w Plebiscycie

27. Ogłoszenie Uczestników nagrodzonych w Plebiscycie nastąpi na Stronie Plebiscytu do dnia 31 stycznia 2020 r.

Dane osobowe

28. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Plebiscytu jest Organizator, czyli OPERA FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
29. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Plebiscytu i prawa do nagrody. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Plebiscytu oraz marketingu i promocji Plebiscytu i Organizatora.
30. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Plebiscytu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy wskazane w tych przepisach.
31. Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu:
- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
- w formie pisemnej na adres: OPERA FM Sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.

32. Uczestnik Plebiscytu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Prawa autorskie, odpowiedzialność

34. Uczestnik konkursu, wpisując uzasadnienie w przesyłanym zgłoszeniu, oświadcza i gwarantuje, że przesłane uzasadnienie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanego uzasadnienia i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tym uzasadnieniem.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia uzasadnień bez dodatkowej zgody i wynagrodzenia Uczestnika, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
36. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych niniejszą umową, gdy oświadczenia i zapewnienia zawarte w punkcie 34 Regulaminu okażą się niezgodne z prawdą.

Postanowienia końcowe

37. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni roboczych i udziela odpowiedzi pisemnej na adres podany przez składającego reklamację.
38. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu, o czym poinformuje Uczestników na stronach poświęconych Plebiscytowi. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Uczestnik Plebiscytu powinien niezwłocznie po zmianach powiadomić Organizatora o braku akceptacji i wycofać swój udział z Plebiscytu. Zamiany Regulaminu nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Plebiscytu wynikającej z poprzedniego brzmienia Regulaminu.
39. Regulamin Konkursu znajduje się na Stronie Plebiscytu przez cały okres Plebiscytu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic