Najpiękniejsza muzyka na Święta
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady plebiscytu pn.: "Najpiękniejsza muzyka na Święta – świąteczny plebiscyt RMF Classic" (dalej: "Plebiscyt").
2. Organizatorem Plebiscytu (zwanym dalej: "Organizatorem") jest OPERA FM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 128118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS w Krakowie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000.000 zł, NIP: 677-18-65-178 (dalej: "RMF Classic").
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 25 grudnia 2017 r. (dalej: "Okres Plebiscytu").
4. Plebiscyt zostanie ogłoszony na antenie RMF Classic. W ogłoszeniu zostanie podana m.in. informacja o adresie strony internetowej (tj. www.rmfclassic.pl), za pośrednictwem której należy głosować w Plebiscycie (dalej: "Strona Plebiscytu").
5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązywać będą również ewentualne komunikaty i informacje w sprawie Plebiscytu pochodzące od Organizatora podawane na antenie RMF Classic lub na Stronie Plebiscytu.

Zasady i warunki uczestnictwa w Plebiscycie
6. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą zostać pracownicy Organizatora, Wydawnictwa Bauer sp. z o.o. sp.k., Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k., Multimedia sp. z o.o., Grupy RMF sp. z o.o. sp.k. oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
7. Uczestnikiem Plebiscytu zostaje osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Plebiscytu.
8. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się takie, które zawiera prawdziwe dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej.
9. Udział w Plebiscycie i związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych w formularzu powoduje nieważność zgłoszenia i głos nie zostaje zaliczony do Plebiscytu.
10. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
11. Zgłoszenie do Plebiscytu jest bezpłatne.

Zasady prowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu
12. Do tytułu Zwycięzcy „Najpiękniejszej Muzyki na Święta" kandydują utwory o charakterze bożonarodzeniowym, które zostały nominowane przez Redakcję RMF Classic oraz zostały zaprezentowane na specjalnie przygotowanej dla celów Plebiscytu podstronie internetowej.
13. Tytuł Zwycięzcy „Najpiękniejszej Muzyki na Święta" otrzyma utwór, który w głosowaniu od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 25 grudnia 2017 r. za pośrednictwem Strony Plebiscytu zdobędzie łącznie największą liczbę głosów.
14. Głosowanie odbywa się poprzez moduł głosowania oraz formularz zgłoszeniowy umieszczony na Stronie Plebiscytu. Głosowanie trwa do 25 grudnia 2017 r. do godz. 23.59. Uczestnicy Plebiscytu mają możliwość oddania głosu na jeden z dostępnych utworów poprzez zaznaczenie oraz wypełnienie wymaganych danych osobowych. Każdy z uczestników ma możliwość oddania ( w sumie) 10 głosów z jednego adresu e-mail. W Plebiscycie brane będą pod uwagę zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane.
15. Wynik Plebiscytu zostanie ogłoszony na antenie RMF Classic 26 grudnia 2017 r. po godz. 18:00.

Nagrody dla Uczestników Plebiscytu
16. Spośród wszystkich Uczestników którzy wzięli udział w głosowaniu na „Najpiękniejszą Muzykę na Święta” Organizator wylosuje w dniu 26 grudnia 2017 r. 15 osób, które nagrodzi nagrodami Plebiscytu.
17. Nagrodami Plebiscytu jest 10 sztuk mini – wież Blaupunkt (wartość jednostkowa nagrody 459 zł brutto) oraz 5 przenośnych odtwarzaczy DVD Vordon (wartość jednostkowa nagrody 359 zł brutto).
18. Pierwsze pięć wylosowanych osób otrzymuje odtwarzacze DVD, pozostałe wylosowane osoby otrzymają mini – wieże Blaupunkt.
19. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę Plebiscytu.
20. Ponadto w dniach od 11 grudnia 2017r. do 15 grudnia 2017r. oraz od dnia 18 grudnia 2017r. do dnia 22 grudnia 2017r. Organizator spośród zgłoszeń dokonanych w danym dniu Plebiscytu (za wyjątkiem poniedziałków, gdzie losowanie nastapi spośród zgłoszeń dokonanych od soboty), dokona losowania jednej Karty Podarunkowe do salonów firmy Kler o wartości 200 zł. Łącznie rozlosowanych zostanie 10 sztuk Kart Podarunkowych.
21. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Kartę Podarunkową. Otrzymanie Karty Podarunkowej nie eliminuje z losowania nagród Plebiscytu w dniu 26 grudnia 2017r..
22. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
23. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie Uczestnikowi realizacji prawa do nagrody z powodu zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, działań osób trzecich, którym, pomimo dołożenia należytej staranności przez Stronę, nie można było zapobiec lub innych przejawów siły wyższej.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania prawa do Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestnika.
26. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 28 lutego 2018 r. na adres podany przez Uczestnika w formularzu kontaktowym.
27. W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (w szczególności z powodu podania nieprawidłowego adresu wysyłki), nieodebrania przez zwycięzcę nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w regulaminie, zwycięzca traci prawo do danej nagrody.
28. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie.

Ogłoszenie osób nagrodzonych w Plebiscycie
29. Ogłoszenie Uczestników nagrodzonych w Plebiscycie nastąpi na Stronie Plebiscytu do dnia 31 stycznia 2018 r.

Postanowienia końcowe
30. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Plebiscytu jest Organizator, czyli OPERA FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
31. Osoby nagrodzone poprzez przystąpienie do Plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu, a także na opublikowanie swego imienia i miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
32. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: OPERA FM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
33. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Plebiscytu. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
34. Regulamin Konkursu znajduje się na Stronie Plebiscytu.