Ennio Morricone
Dobry, zły i brzydki
Ecstasy of Gold