REGULAMIN
Plebiscytu „MocArty 2019"


Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady drugiej części plebiscytu pn.: „MocArty 2019" (dalej: „Plebiscyt").
2. Organizatorem Plebiscytu jest nadawca programu radiowego pn. RMF Classic spółka OPERA FM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 128118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS w Krakowie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000.000 zł, NIP: 677-18-65-178 (dalej: "RMF Classic").
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 5 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r. (dalej: "Okres Plebiscytu").
4. Plebiscyt zostanie ogłoszony na antenie Radia RMF Classic. W ogłoszeniu zostanie podana m.in. informacja o adresie strony internetowej (tj. www.rmfclassic.pl), za pośrednictwem której należy głosować w Plebiscycie (dalej: „Strona Plebiscytu").

Zasady i warunki uczestnictwa w Plebiscycie
5. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą zostać pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Uczestnikiem Plebiscytu zostaje osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Plebiscytu.
8. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się takie, które zawiera prawdziwe dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej.

Zasady prowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu
9. Głosować można w następujących kategoriach:
a) Człowiek Roku 2019,
b) Wydarzenie Roku 2019,
c) Muzyka Filmowa Roku 2019,
d) Rzecz z Klasą 2019.
10. W każdej kategorii może zostać przyznana tylko jedna nagroda.
11. Głosowanie odbywa się poprzez moduł głosowania oraz formularz zgłoszeniowy umieszczony na www.rmfclassic.pl. Uczestnik Plebiscytu ma możliwość oddania głosu w każdej kategorii poprzez zaznaczenie oraz wypełnienie wymaganych danych osobowych. W Plebiscycie brane będą pod uwagę zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane osobowe. Uczestnik Plebiscytu może głosować tylko jeden raz w każdej kategorii.
12. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród „MocArty 2019”, która odbędzie się 9 marca 2020 r. w Warszawie oraz do dnia 10 marca 2020 r. na Stronie Plebiscytu.
13. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymają nominacje, które uzyskały najwięcej ważnie oddanych głosów.

Nagrody dla Uczestniczek Plebiscytu
14. Spośród wszystkich Uczestników którzy wzięli udział w Plebiscycie Organizator wyłoni w dniu 2 marca 2019 r. 10 osób, które nagrodzi nagrodami.
15. Nagrodami są:
a) dwa pojedyncze zaproszenia na Galę Finałową, która odbędzie się 9 marca 2020 roku w Warszawie, oraz zestaw kina domowego dla pierwszego wylosowanego Uczestnika,
b) jeden z zestawów kina domowego dla kolejnych czterech wylosowanych Uczestników,
c) jeden z zestawów składających się z: bezprzewodowych słuchawek z limitowanej serii RMF Classic i zestawu upominków promocyjnych RMF Classic dla kolejnych pięciu wylosowanych Uczestników.
16. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
17. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
18. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
19. RMF Classic nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie Uczestnikowi realizacji prawa do nagrody z powodu zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, działań osób trzecich, którym, pomimo dołożenia należytej staranności przez Stronę, nie można było zapobiec lub innych przejawów siły wyższej.
20. RMF Classic nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność zrealizowania prawa do Nagród z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestników.
21. Nagrody w postaci zaproszeń na galę finałową zostanie wysłana do 4 marca 2020 a pozostałe nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską do dnia 30 marca 2020 r. na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na Stronie Plebiscytu.
22. W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody z przyczyn nie leżących po stronie RMF Classic (w szczególności z powodu podania nieprawidłowego adresu wysyłki), nieodebrania przez zwycięzcę nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w regulaminie, zwycięzca traci prawo do danej nagrody.

Ogłoszenie osób nagrodzonych w Plebiscycie
23. Ogłoszenie Uczestników nagrodzonych w Plebiscycie nastąpi na Stronie Plebiscytu do dnia 4 marca 2020 r.

Postanowienia końcowe
24. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Plebiscytu jest OPERA FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
25. Osoby nagrodzone poprzez przystąpienie do Plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu przez RMF Classic w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu, a także na opublikowanie swego imienia, miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
26. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: OPERA FM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
27. RMF Classic może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Plebiscytu. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic