Regulamin Klubu Słuchaczy RMF CLASSIC

I.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa słuchaczy RMF CLASSIC w Klubie Słuchaczy, zwanym dalej „Klubem”.

2. Organizatorem Klubu jest OPERA FM Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128118 przez Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Celem Klubu jest wzmocnienie więzi słuchaczy z radiem.

II

1. Warunkiem udziału w Klubie jest rejestracja Uczestnika na stronie internetowej www.rmfclassic.pl dokonywana poprzez:

a) podanie przez Uczestnika obowiązkowo:

- loginu;

- adresu e-mail (do korespondencji);

- hasła;

- płci;

- miejscowości zamieszkania;

- województwa zamieszkania;

- wykształcenia;

- zawodu;

- daty urodzenia;

b) podanie przez uczestnika dobrowolnie:

- imienia i nazwiska;

- motto Uczestnika;

c) wyrażenie przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji od RMF Classic drogą elektroniczną;

d) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych RMF Classic (Opera FM Sp. z o.o.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz U. Nr 133, pozycja 883).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik Klubu ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Uczestnik Klubu może w każdym czasie zażądać od Organizatora usunięcia dotyczących go danych osobowych z bazy danych Uczestników Klubu.

3. Do utrzymania uczestnictwa w Klubie wymagane jest wpisanie i utrzymanie danych obowiązkowych, o których stanowi pkt. 1 lit. a) powyżej. Usunięcie powyższych danych jest równoznaczne w rezygnacją z uczestnictwa w Klubie i zamknięciem profilu danego Uczestnika. Ponowne uczestnictwo w Klubie będzie w takiej sytuacji wymagało dokonania ponownej rejestracji.

4. Uczestnik Klubu jest świadom faktu i wyraża zgodę na to, iż podane przez niego dane składające się na profil mogą być widoczne dla innych uczestników Klubu (za wyjątkiem np.: adresu zamieszkania ,adresu email, hasła, daty urodzenia bądź innych wedle wyboru użytkownika).

5. Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji jego uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie.

6. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

III

Rejestracja Uczestnika Klubu oznacza zgodę Uczestnika na uczestnictwo w Klubie na warunkach niniejszego Regulaminu.

IV

Uczestnik Klubu może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie poprzez żądanie usunięcia wszystkich danych Uczestnika z bazy danych Organizatora.

V

1. Klub prowadzony jest na stronie internetowej www.rmfclassic.pl.

2. Uczestnicy Klubu będą otrzymywać newsletter na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji w Klubie.

3. Uczestnicy Klubu mają prawo, bez konieczności odrębnej rejestracji, do:

a) udziału we wszystkich konkursach prowadzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie, na zasadach ustalonych przez Organizatora dla danego konkursu,

b) uczestnictwa w forum dyskusyjnym Klubu.

4. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym polega na przedstawianiu przez Uczestników komentarzy na tematy związane z działalnością i programami RMF CLASSIC oraz na tematy zainicjowane przez Moderatora Forum.

5. Komentarze na Forum Klubu przesyłane mogą być za pośrednictwem specjalnej zakładki (okna dialogowego) na stronie www.rmfclassic.pl.

6. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość Komentarzy. Przesłany przez Uczestnika Komentarz trafia od razu na Forum Klubu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wtórnej weryfikacji i akceptacji Komentarzy.

VI

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Klubem Uczestnik powinien poinformować Organizatora.

2. Uczestnik Klubu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Klubem drogą elektroniczną, w zakładce „kontakt” na stronie www.rmfclassic.pl.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosował będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres podany przy rejestracji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VII

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Klubie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Klubu.

IX

Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Opera sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1 oraz na stronie www.rmfclassic.pl.

X

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Klubu.

2. Podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora przesyłek w związku z prowadzeniem Klubu.

3. Treści podane przez użytkownika w stworzonym przez niego profilu klubowym.

4. Treści zamieszczane przez użytkownika na Forum Klubu.

5. Szkody wynikające z dostępu do profilu Uczestnika przez osoby nieuprawnione, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Organizatora.

6. Przerwy w funkcjonowaniu systemu powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), powstałe na skutek działania siły wyższej bądź leżące po stronie operatora telekomunikacyjnego.

XI

1. Organizator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

2. Organizator zobowiązuje się do ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz do nieudostępniania ich podmiotom trzecim poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.

XII

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z prowadzenia Klubu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu zostało powierzone INTERIA.PL S.A. zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie prowadzenia Klubu. Materiały Reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

XIII

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ORGANIZATOR: Opera FM Sp. z o.o.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 2018 RMF Classic