Regulamin Klubu Słuchaczy RMF CLASSIC

I.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa słuchaczy RMF CLASSIC w Klubie Słuchaczy, zwanym dalej „Klubem”.
2. Organizatorem Klubu jest OPERA FM Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128118 przez Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Celem Klubu jest wzmocnienie więzi słuchaczy z radiem.

II.

1. Warunkiem udziału w Klubie jest rejestracja Uczestnika na stronie internetowej www.rmfclassic.pl dokonywana poprzez:
a) podanie przez Uczestnika danych koniecznych:
- loginu;
- adresu e-mail (do korespondencji);    
- hasła;
- płci;
- miejscowości zamieszkania;
- województwa zamieszkania;
- wykształcenia;
- zawodu;
- daty urodzenia;
b) podanie przez uczestnika danych dodatkowych:
- imienia i nazwiska;
- motto Uczestnika.
2. Do utrzymania uczestnictwa w Klubie wymagane jest wpisanie i utrzymanie danych koniecznych, o których stanowi pkt. 1 lit. a) powyżej. Usunięcie powyższych danych jest równoznaczne w rezygnacją z uczestnictwa w Klubie i zamknięciem profilu danego Uczestnika. Ponowne uczestnictwo w Klubie będzie w takiej sytuacji wymagało dokonania ponownej rejestracji.
3. Rejestracja Uczestnika Klubu oznacza zgodę Uczestnika na uczestnictwo w Klubie na warunkach niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Klubu może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie poprzez żądanie usunięcia wszystkich danych Uczestnika z bazy danych Organizatora.
5. Do uczestników Klubu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Organizator przesyłał będzie newsletter z informacjami o programie RMF Classic, wydarzeniach których jest organizatorem, w tym akcjach antenowych i plenerowych.
6. Uczestnik Klubu jest świadom faktu i wyraża zgodę na to, iż podane przez niego dane składające się na profil mogą być widoczne dla innych uczestników Klubu (za wyjątkiem np.: adresu zamieszkania, adresu email, hasła, daty urodzenia bądź innych wedle wyboru użytkownika).
7. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

III.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników przy rejestracji do Klubu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale:
- dane konieczne, o których mowa w pkt I.1 lit a) są niezbędne dla udziału w Klubie,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest niezbędne, aby uczestnik Klubu otrzymywał od Organizatora newsletter.
3. Dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie dla potrzeb komunikacji, z osobą która je udostępniła w ramach przynależności do Klubu Słuchaczy RMF Classic i przesyłania informacji marketingowych w postaci newslettera.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich udostepnienie przez osobę, której dane dotyczą dla potrzeb realizacji jej udziału w Klubie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przynależności do Klubu Słuchaczy RMF Classic.
7. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Klubu Słuchaczy RMF Classic i komunikacji z jego uczestnikami. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki Grupa RMF sp. z o.o. sp.k.
8. Każdy, kto podał Administratorowi Danych Osobowych swoje dane osobowe ma prawo: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, (ii) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, (iii) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, (iv) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  (v) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO (vii) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
9. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Opera FM sp. z o.o. al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. Odwołanie zgody może nastąpić także poprzez wybranie automatycznej opcji "Wypisz".
10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy: (i) w formie pisemnej na adres: Opera FM sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, lub (ii) drogą e-mail na adres: dane@rmfclassic.pl,
12. Więcej informacji o ochronie swoich danych osobowych uczestnicy Klubu mogą uzyskać z Polityki Prywatności.

IV.

1. Klub prowadzony jest na stronie internetowej www.rmfclassic.pl.
2. Uczestnicy Klubu mają prawo, bez konieczności odrębnej rejestracji, do:
a) udziału we wszystkich konkursach prowadzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie, na zasadach ustalonych przez Organizatora dla danego konkursu,
b) uczestnictwa w forum dyskusyjnym Klubu.
3. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym polega na przedstawianiu przez Uczestników komentarzy na tematy związane z działalnością i programami RMF CLASSIC oraz na tematy zainicjowane przez Moderatora Forum.
4. Komentarze na Forum Klubu przesyłane mogą być za pośrednictwem specjalnej zakładki (okna dialogowego) na stronie www.rmfclassic.pl.
5. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość Komentarzy. Przesłany przez Uczestnika Komentarz trafia od razu na Forum Klubu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wtórnej weryfikacji i akceptacji Komentarzy.

V.

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Klubem Uczestnik powinien poinformować Organizatora.
2. Uczestnik Klubu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Klubem drogą elektroniczną, w zakładce „kontakt” na stronie www.rmfclassic.pl.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosował będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres podany przy rejestracji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VI.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Klubie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Klubu.
2. Podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora przesyłek w związku z prowadzeniem Klubu.
3. Treści podane przez użytkownika w stworzonym przez niego profilu klubowym.
4. Treści zamieszczane przez użytkownika na Forum Klubu.
5. Szkody wynikające z dostępu do profilu Uczestnika przez osoby nieuprawnione, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Organizatora.
6. Przerwy w funkcjonowaniu systemu powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), powstałe na skutek działania siły wyższej bądź leżące po stronie operatora telekomunikacyjnego.

VIII.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Klubu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie prowadzenia Klubu. Materiały Reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Opera sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1 oraz na stronie www.rmfclassic.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 18:47 James Newton Howard Spread the Word
 • 19:00 John Barry "Do you like music?"; Alone In Three-Quarter Time
 • 19:02 Rachel Portman Vianne Sets Up Shop
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 342, Sunday, 17 January 2021
 • 1
  John Powell
  Jak wytresować smoka 2
  Dragon Racing
 • 2
  Hildur Guðnadóttir
  Joker
  Bathroom Dance
 • 3
  Harry Gregson-Williams /...
  Mulan
  Loyal Brave True
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2021 RMF Classic