Ulga na powrót – nowe rozwiązanie w polskim systemie podatkowym

Wraz z początkiem roku 2022 weszła w życie tzw. ulga na powrót. Zdaniem Ministerstwa Finansów ma być ona poważną zachętą dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do ojczyzny. Jak donosi Ministerstwo, poza Polską przebywa obecnie ok. 20 mln Polaków – najwięcej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Czy jednak na pewno przedmiotowa preferencja jest na tyle atrakcyjna, by stać się poważnym argumentem na rzecz powrotu?

Ulga na powrót – nowe rozwiązanie w polskim systemie podatkowym

Na czym polega ulga

Zgodnie z wprowadzonym w art.21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT przepisem wolne od podatku dochodowego mają być przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł osiągnięte:
•    ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
•    z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
•    z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30c (podatek liniowy), art. 30ca (tzw. IP BOX) lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co istotne, zwolnienie oczywiście nie przysługuje bezterminowo. Ustawodawca ograniczył jego działanie do czterech kolejno po sobie następujących lat podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego.

Można więc powiedzieć, że przepisy umożliwiają podatnikowi wybór roku bazowego, od którego rozpoczyna rozliczanie ulgi w PIT, tak, aby mógł on wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Przy okazji przypominamy, że wygodną metodą rozliczenia podatkowego PIT-37 jest rozliczenie PIT Online.

Jakie warunki należy spełnić?

Ustawodawca wskazał, iż preferencja przysługuje pod warunkiem, że podatnik:
1.    w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
2.    nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
3.    trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
4.    od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
5.    podatnik:
a.    posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
b.    miał miejsce zamieszkania:
•    nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
•    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz
1.    posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
2.    nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Limit zwolnienia

Ważne, aby zapamiętać, że zwolnienie jest limitowane także kwotowo. Podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczą kwotę 85 528 zł, nadwyżkę będą musieli rozliczyć w PIT tak, jak inni podatnicy.

Wniosek o stosowanie ulgi

Oczywiście omawiana preferencja nie jest stosowana automatycznie – podatnicy rozliczający się za pośrednictwem płatnika muszą pamiętać o złożeniu wniosku (oświadczenia) o spełnianiu warunków do zwolnienia w PIT.

W przedmiotowym oświadczeniu podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.
Płatnik jest zobowiązany do stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.

Natomiast, jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia w rozliczeniu PIT najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.
 
Nową preferencję dla podatników PIT powracających do Polski należy oczywiście oceniać pozytywnie. Pozostaje mieć nadzieję, iż nie będzie ona stanowić pułapki dla osób chcących przenieść rezydencję z powrotem do Polski. Zaznaczyć należy, że w określonych sytuacjach kwestia ustalenia rezydencji nie jest jednoznaczna, toteż może się zdarzyć, że osoba powracająca w przeszłości tak naprawdę nigdy nie zmieniła rezydencji na „niepolską”. Zapewne możliwość skorzystania z ulgi w takiej sytuacji byłaby zakwestionowana – podkreśla Robert Pieczyński, ekspert podatkowy PITax.pl Łatwe podatki

Artykuł sponsorowany

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic